Osaava ja ammattitaitoinen isännöinti edistää kiinteistöjen jatkuvaa arvonkehitystä.

Avoimen isännöinnin asiantuntija

Inno Isän­nöin­ti on uuden ajan asian­tun­ti­jay­ri­tys, joka edis­tää ammat­ti­mais­ta kiin­teis­tö­joh­ta­mis­ta sekä kiin­teis­tö­jen jat­ku­vaa arvon kehi­tys­tä asun­to-osa­keyh­tiöil­le, kiin­teis­tö­osa­keyh­tiöil­le sekä kiin­teis­tö­si­joit­ta­jil­le.

Isännöinnistä kiinteistöjohtamiseen

Toi­min­tam­me perus­tuu avoi­muu­teen, osaa­mi­seen sekä asia­kas­läh­töi­syy­teen. Haluam­me tuo­da ammat­ti­mai­sen kiin­teis­tö­joh­ta­mi­sen käy­tän­nöt sovel­tu­vin osin osak­si asun­to-osa­keyh­tiöi­den isän­nöin­tiä.

Asumiskokemuksesta asukastyytyväisyyteen

Olem­me kiin­teis­tö­jen arvoa yllä­pi­tä­vä ja kehit­tä­vä kiin­teis­tö­joh­ta­mi­sen kump­pa­ni. Tuem­me talo­yh­tiön hal­li­tus­ta kiin­teis­tön arvon aktii­vi­ses­sa kehit­tä­mi­ses­sä ja joh­ta­mi­ses­sa ero­tuk­se­na perin­tei­seen kiin­teis­tö­jen hal­lin­noin­tiin kes­kit­ty­vään isän­nöin­tiin.

Missio

Tavoit­tee­nam­me on olla isän­nöin­tia­lan edel­lä­kä­vi­jä ja vie­dä isän­nöin­tiä koh­ti 2020–luvun kiin­teis­tö­joh­ta­mis­ta.
  • Haluam­me uudis­taa asun­to-osa­keyh­tiöi­den joh­ta­mis­ta
  • Edis­tää avoin­ta ja suo­ra­sel­käis­tä kiin­teis­tö­joh­ta­mis­ta
  • Palaut­taa hal­li­tuk­sen ja osak­kai­den uskon hyvään ja asian­tun­te­vaan isän­nöin­tiin
  • Tukea asun­to-osa­keyh­tiöi­den jat­ku­van arvon­tuo­ton täy­si­mää­räis­tä hyö­dyn­tä­mis­tä

Asenne ratkaisee

Mei­tä yhdis­tää teke­mi­sen mei­nin­ki, sit­keys, ahke­ruus ja uuden oppi­mi­sen ilo – emme mene sii­tä mis­tä aita on mata­lin.

  • Panos­tam­me toi­min­nan laa­tuun ja pal­ve­lu­mal­lin kehit­tä­mi­seen
  • Rak­kau­des­ta lajiin” – Emme ole ”jou­tu­neet” alal­le, vaan hakeu­tu­neet alal­le aidos­ta kiin­nos­tuk­ses­ta kiin­teis­tö­joh­ta­mi­seen.
  • Muka­na muu­tok­ses­sa – Tavoit­tee­nam­me on kehit­tää isän­nöin­ti- ja kiin­teis­tö­joh­ta­mi­sen alan toi­min­taa ja olla etu­rin­ta­mas­sa muka­na luo­mas­sa isän­nöin­nin 2020-luvun toi­min­ta­mal­le­ja.
  • Hoi­da kuin omaa­si” – Uskom­me vas­tuul­li­seen ja kas­vol­li­seen kiin­teis­tö­joh­ta­mi­sen ja isän­nöin­tiin.

Arvonamme on:

”Hoida kuin omaasi”.

Kiinnostaako uuden ajan isännöinti? - Pyydä tarjous!

Tarjoamme uuden aikaisia asiantuntevia ja ammattitaitoisia isännöintipalveluja.

Tarjouksen yhteydessä kartoitamme yhtiönne tilannetta ja annamme kehitysehdotuksia.