Hallinnolliset palvelut

Tarjoamme läpinäkyvät, ajantasaiset ja ennakoitavat hallinnolliset palvelut ja hoidamme taloyhtiöiden hallinnon hyvän käytännön ja nykyaikaisten toimintatapojen mukaisesti.

Laa­dim­me kul­le­kin talo­yh­tiöl­le vuo­si­suun­ni­tel­man, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on sel­keyt­tää ja ohja­ta talo­yh­tiön talout­ta, yllä­pi­toa sekä hank­kei­den suun­nit­te­lua ja toteu­tus­ta.

Rapor­toim­me talo­yh­tiön tilan­tees­ta ja toi­min­nas­ta avoi­mes­ti ja ammat­ti­tai­dol­la sekä ajan­ta­sai­ses­ti.

Kil­pai­lu­tam­me pal­ve­luso­pi­muk­set sään­nöl­li­ses­ti ja seu­raam­me aktii­vi­ses­ti talo­yh­tiön kus­tan­nus- ja vas­ti­ke­ke­hi­tys­tä; tavoit­tee­nam­me on kus­tan­nus­te­ho­kas vas­ti­ke­ke­hi­tys.

Kehi­täm­me yhtiöi­den toi­min­taa ja hal­lin­toa muun muas­sa edis­tä­mäl­lä säh­köis­tä tie­dot­ta­mis­ta, hyö­dyn­tä­mäl­lä jat­ku­van arvon­tuo­ton mah­dol­li­suu­det muun

Kiinnostaako uuden ajan isännöinti? - Pyydä tarjous!

Tarjoamme uuden aikaisia asiantuntevia ja ammattitaitoisia isännöintipalveluja.

Tarjouksen yhteydessä kartoitamme yhtiönne tilannetta ja annamme kehitysehdotuksia.