Isännöinnistä kiinteistöjohtamiseen –

Inno Isännöinti

Isännöinnistä kiinteistöjohtamiseen –

Inno Isännöinti

Inno Isännöinti on uuden ajan
kiinteistöjohtamisen
edelläkävijä.

Inno Isän­nöin­ti on uuden ajan asian­tun­ti­jay­ri­tys, joka edis­tää ammat­ti­mais­ta kiin­teis­tö­joh­ta­mis­ta sekä kiin­teis­tö­jen jat­ku­vaa arvon kehi­tys­tä asun­to-osa­keyh­tiöil­le, kiin­teis­tö­osa­keyh­tiöil­le sekä kiin­teis­tö­si­joit­ta­jil­le.
Tavoit­teem­me on edis­tää kiin­teis­tö­jen arvon­tuo­ton kehit­ty­mis­tä ja asu­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä.

Inno Isännöinti Oy ja MTR-Isännöinti Oy yhdistyvät 1.7.2019 alkaen

28.06.2019
Inno Isän­nöin­ti Oy ja MTR-Isän­nöin­ti Oy ovat sopi­neet yri­tys­kau­pas­ta, jon­ka seu­rauk­se­na yri­tyk­set fuusioi­tu­vat vuo­sien 2019–2020 aika­na. Yhdis­tyes­sään yri­tyk­set muo­dos­ta­vat uuden­lai­sen kiin­teis­tö­joh­ta­mi­seen eri­kois­tu­neen, vah­van pal­ve­lun­tuot­ta­jan isän­nöin­tia­lal­le, jon­ka tavoit­tee­na on toi­mia koko alan suun­nan­näyt­tä­jä­nä.

”Yhdis­tä­mäl­lä molem­pien yri­tys­ten vah­vuu­det haluam­me raken­taa ket­te­rän pal­ve­lu­yri­tyk­sen, joka pys­tyy tar­joa­maan asiak­kail­leen entis­tä­kin nyky­ai­kai­sem­pia ja moni­puo­li­sem­pia pal­ve­lui­ta. Yhdis­ty­mi­nen hyö­dyt­tää tule­vai­suu­des­sa molem­pien yri­tys­ten asiak­kai­ta, kun toi­vot­tua kehi­tys­työ­tä pys­ty­tään teke­mään nopeam­min ja tehok­kaam­min”, MTR-Isän­nöin­ti Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Kris­ter Ilvo­nen sanoo.

Inno Isän­nöin­ti Oy:n ja MTR-Isän­nöin­ti Oy:n toi­min­taa jat­ke­taan tois­tai­sek­si omien y-tun­nus­ten alla, eikä fuusiol­la ole vai­ku­tus­ta asia­kas­so­pi­mus­ten sisäl­töi­hin, ehtoi­hin tai hin­toi­hin. Yhdis­ty­mi­nen ei edel­ly­tä asiak­kail­ta toi­men­pi­tei­tä, ja asiak­kail­le tie­do­te­taan pro­ses­sin ete­ne­mi­sen eri vai­heis­ta. Molem­pien yri­tys­ten toi­mi­tus­joh­ta­ja­na toi­mii 1.7.2019 läh­tien Kris­ter Ilvo­nen.

Lisä­tie­to­ja:
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Kris­ter Ilvo­nen puh. 0504781105, krister.ilvonen@mtr.fi

Kiinnostaako uuden ajan isännöinti? - Pyydä tarjous!

Tarjoamme uuden aikaisia asiantuntevia ja ammattitaitoisia isännöintipalveluja.

Tarjouksen yhteydessä kartoitamme yhtiönne tilannetta ja annamme kehitysehdotuksia.

Palvelut

Isännöintiä yli 30 vuoden kokemuksella – jo vuodesta 1986.

Hallinnolliset palvelut

Tar­joam­me läpi­nä­ky­vät, ajan­ta­sai­set ja enna­koi­ta­vat hal­lin­nol­li­set pal­ve­lut ja hoi­dam­me talo­yh­tiöi­den hal­lin­non hyvän käy­tän­nön ja nyky­ai­kais­ten toi­min­ta­ta­po­jen mukai­ses­ti.

Talousjohtaminen

Tar­joam­me nyky­ai­kai­set talous­joh­ta­mi­sen pal­ve­lut ammat­ti­tai­dol­la.

Lähde™ -palvelu

Läh­de™ -pal­ve­lu on omaan tuo­te­ke­hi­tyk­seen perus­tu­va pal­ve­lu­rat­kai­su.

Tekninen isännöinti

Tar­joam­me tar­ve­poh­jai­set tek­ni­sen isän­nöin­nin pal­ve­lut yhteis­työ­ver­kos­tom­me kaut­ta.

Korjaus- ja urakkapalvelut

Kor­jaus- ja urak­ka­pal­ve­lut pie­nis­tä suu­riin ura­koi­hin sok­ke­lin maa­lauk­ses­ta jul­ki­si­vu- tai put­ki­re­mont­tiin ja lisä­ra­ken­ta­mi­seen.

Asiantuntija- ja konsultointipalvelut

Kiin­teis­tö­joh­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja- ja kon­sul­toin­ti­pal­ve­lut sekä asiak­kail­lem­me, yhteis­työ­kump­pa­neil­lem­me että tar­vit­taes­sa muil­le isän­nöit­si­jä­toi­mis­toil­le.