Isännöinnistä kiinteistöjohtamiseen –

Inno Isännöinti

Isännöinnistä kiinteistöjohtamiseen –

Inno Isännöinti

Inno Isännöinti on uuden ajan
kiinteistöjohtamisen
edelläkävijä.

Inno Isän­nöin­ti on uuden ajan asian­tun­ti­jay­ri­tys, joka edis­tää ammat­ti­mais­ta kiin­teis­tö­joh­ta­mis­ta sekä kiin­teis­tö­jen jat­ku­vaa arvon kehi­tys­tä asun­to-osa­keyh­tiöil­le, kiin­teis­tö­osa­keyh­tiöil­le sekä kiin­teis­tö­si­joit­ta­jil­le. Tavoit­teem­me on edis­tää kiin­teis­tö­jen arvon­tuo­ton kehit­ty­mis­tä ja asu­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä.

Seuraa meitä

Kiinnostaako uuden ajan isännöinti? - Pyydä tarjous!

Tarjoamme uuden aikaisia asiantuntevia ja ammattitaitoisia isännöintipalveluja.

Tarjouksen yhteydessä kartoitamme yhtiönne tilannetta ja annamme kehitysehdotuksia.

Palvelut

Isännöintiä yli 30 vuoden kokemuksella – jo vuodesta 1986.

Hallinnolliset palvelut

Tar­joam­me läpi­nä­ky­vät, ajan­ta­sai­set ja enna­koi­ta­vat hal­lin­nol­li­set pal­ve­lut ja hoi­dam­me talo­yh­tiöi­den hal­lin­non hyvän käy­tän­nön ja nyky­ai­kais­ten toi­min­ta­ta­po­jen mukai­ses­ti.

Talousjohtaminen

Tar­joam­me nyky­ai­kai­set talous­joh­ta­mi­sen pal­ve­lut ammat­ti­tai­dol­la.

Lähde™ -palvelu

Läh­de™ -pal­ve­lu on omaan tuo­te­ke­hi­tyk­seen perus­tu­va pal­ve­lu­rat­kai­su.

Tekninen isännöinti

Tar­joam­me tar­ve­poh­jai­set tek­ni­sen isän­nöin­nin pal­ve­lut yhteis­työ­ver­kos­tom­me kaut­ta.

Korjaus- ja urakkapalvelut

Kor­jaus- ja urak­ka­pal­ve­lut pie­nis­tä suu­riin ura­koi­hin sok­ke­lin maa­lauk­ses­ta jul­ki­si­vu- tai put­ki­re­mont­tiin ja lisä­ra­ken­ta­mi­seen.

Asiantuntija- ja konsultointipalvelut

Kiin­teis­tö­joh­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja- ja kon­sul­toin­ti­pal­ve­lut sekä asiak­kail­lem­me, yhteis­työ­kump­pa­neil­lem­me että tar­vit­taes­sa muil­le isän­nöit­si­jä­toi­mis­toil­le.